Restaurierungswerkstatt Paul Bell Falkensee | zur Startseite Restaurierungswerkstatt Paul Bell Falkensee
 

Biedermeier-Apotheke (um 1820, Mahagoni furniert, Restaurierung)

Apothekeneinrichtung Biedermeier, um 1820, Mahagoni furniert
Apothekeneinrichtung, um 1820

Biedermeier-Apotheke (um 1820, Mahagoni furniert, Restaurierung)